Privacybeleid

1 – Privacy-informatie van de website

 1. In deze sectie vindt u informatie over hoe Agricamper®, eigendom van Agricamper s.r.l., omgaat met de verwerking van gebruikersgegevens van deze site.
 2. Deze verklaring is ook geldig voor de doeleinden van artikel 13 van Verordening (EU) nr. 2016/679, betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens, voor personen die interactie hebben met Agricamper.
 3. De verklaring geldt alleen voor Agricamper en niet voor andere websites die de gebruiker mogelijk bezoekt via links op deze site.
 4. Het doel van dit document is om richtlijnen te geven over de methoden, timing en aard van de informatie die de verwerkingsverantwoordelijken aan gebruikers moeten verstrekken op het moment dat zij verbinding maken met de webpagina’s van Agricamper, ongeacht de doeleinden van de verbinding, volgens de Italiaanse en Europese wetgeving.
 5. De verklaring kan worden gewijzigd vanwege de invoering van nieuwe relevante wetten, daarom wordt de gebruiker aangeraden deze pagina regelmatig te controleren.
 6. Als de gebruiker jonger is dan veertien jaar, moet volgens art.8, lid 1 van de verordening (EU) 2016/679, en Art. 2 – Quinquies van D.Lgs 196/2003, zoals gewijzigd door D.Lgs 181/18, de toestemming worden gelegitimeerd via de autorisatie van de ouders of voogden.

2 – Verwerkingsverantwoordelijke

 1. De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, de doeleinden en middelen van de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Hij/zij is ook verantwoordelijk voor veiligheidsaspecten.
 2. Met betrekking tot deze website is de verwerkingsverantwoordelijke: Agricamper s.r.l., en voor elke verduidelijking of uitoefening van de gebruikersrechten kan men contact opnemen via het volgende e-mailadres.

3 – Plaats van gegevensverwerking

 1. De verwerking van gegevens gegenereerd door het gebruik van Agricamper vindt plaats op Via Roma, 48 – 23900 Lecco – Italië.
 2. Indien nodig, kunnen gegevens gerelateerd aan de nieuwsbriefdienst worden verwerkt door de verwerkingsverantwoordelijke of personen die daartoe zijn aangesteld op de betreffende locatie.

4 – Rechtsgrondslag van de verwerking

 1. De verwerking van persoonsgegevens door Agricamper is gebaseerd op toestemming – volgens art. 6, par. 1, letter a) van de EU-verordening 2016/679 – uitgedrukt door de gebruiker door deze website te navigeren en te raadplegen, daarmee akkoord gaand met deze verklaring.
 2. Toestemming is optioneel en kan op elk moment worden ingetrokken door een verzoek te sturen naar het volgende e-mailadres, waarbij wordt opgemerkt dat in dat geval sommige diensten niet kunnen worden geleverd en de navigatie op de website kan worden belemmerd.

5 – Cookies

 1. In deze sectie wordt beschreven hoe deze Site en derden cookies en soortgelijke technologieën gebruiken. Het gebruik van cookies vindt plaats in overeenstemming met de relevante Europese (richtlijn 2009/136/EG heeft richtlijn 2002/58/EG “E-Privacy” gewijzigd) en nationale wetgeving (Beschikking van de Autoriteit Persoonsgegevens van 8 mei 2014 en latere verduidelijkingen, evenals Richtlijnen cookies en andere traceermiddelen van 10 juni 2021 nr.231).
 2. Voor volledige informatie over cookies, bezoek onze cookiebeleid: https://www.agricamper-italia.com/nl/privacybeleid/.

6 – Type gegevensverwerking

 1. De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor het nastreven van het legitieme belang van de verwerkingsverantwoordelijke voor doeleinden van het verstrekken van informatie over de activiteiten van Agricamper volgens art. 6, par. 1, letter f) van de EU-verordening 2016/679, met inachtneming van de bepalingen van dezelfde verordening.
 2. Deze site maakt gebruik van Log Files waarin automatisch verzamelde informatie tijdens bezoeken van gebruikers wordt opgeslagen. De verzamelde informatie kan het volgende omvatten:
 • Internet Protocol (IP) adres;
 • Type browser en parameters van het apparaat gebruikt om verbinding te maken met de site;
 • Naam van de internet service provider (ISP);
 • Datum en tijd van bezoek;
 • Webpagina van herkomst van de bezoeker (referral) en exit;
 • Mogelijk het aantal clicks.
 1. Deze informatie wordt automatisch verwerkt en verzameld in uitsluitend geaggregeerde vorm om de juiste werking van de site te controleren en om veiligheidsredenen. Deze informatie zal worden verwerkt op basis van de legitieme belangen van de verantwoordelijke.
 2. Om veiligheidsredenen (antispamfilters, firewalls, virusdetectie) kunnen automatisch geregistreerde gegevens ook persoonlijke gegevens zoals het IP-adres bevatten, dat kan worden gebruikt, in overeenstemming met de geldende wetten, om pogingen tot schade aan de site zelf of aan andere gebruikers te blokkeren, of hoe dan ook schadelijke activiteiten of activiteiten die een misdrijf vormen. Dergelijke gegevens worden nooit gebruikt voor de identificatie of profilering van de gebruiker, maar alleen voor de bescherming van de site en zijn gebruikers, dergelijke informatie zal worden verwerkt op basis van de legitieme belangen van de verantwoordelijke.

7 – Type verzamelde gegevens

 1. Agricamper verzamelt gebruikersgegevens rechtstreeks van de site of van derden. De gegevens zijn noodzakelijk voor het navigeren van de site.
 2. De door Agricamper verzamelde gegevens zijn:

Technische cookies.

8 – Door de gebruiker verstrekte gegevens

 1. Als de site het plaatsen van reacties toestaat, of in het geval van specifieke diensten die door de gebruiker worden gevraagd, inclusief de mogelijkheid om het Curriculum Vitae te sturen voor een mogelijke werkrelatie, detecteert en registreert de site automatisch sommige identificerende gegevens van de gebruiker, inclusief het e-mailadres. Deze gegevens worden beschouwd als vrijwillig verstrekt door de gebruiker op het moment van het verzoek om de dienst te leveren.
 2. Door een reactie of andere informatie in te voeren, accepteert de gebruiker uitdrukkelijk de privacyverklaring. De ontvangen gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor het leveren van de gevraagde dienst en alleen voor de tijd die nodig is voor de levering van de dienst.
 3. Informatie die gebruikers van de site openbaar willen maken via de diensten en tools die hen ter beschikking worden gesteld, wordt bewust en vrijwillig verstrekt door de gebruiker, waarbij deze site wordt vrijgesteld van enige verantwoordelijkheid met betrekking tot mogelijke schendingen van de wet. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te controleren of hij/zij de toestemming heeft om persoonlijke gegevens van derden of door nationale en internationale wetten beschermde inhoud in te voeren.
 4. Het optioneel, expliciet en vrijwillig verzenden van e-mails naar de adressen die op deze site worden vermeld, houdt de daaropvolgende verwerving van het adres van de afzender in, die nodig is om te reageren op verzoeken, evenals van eventuele andere persoonlijke gegevens die in de brief zijn opgenomen.
 5. Specifieke beknopte informatie zal geleidelijk worden weergegeven of getoond op de pagina’s van de site die zijn voorbereid voor bepaalde diensten op aanvraag.

9 – Doeleinden van gegevensverwerking

 1. De gegevens verzameld door de site tijdens de werking worden uitsluitend gebruikt voor de hierboven aangegeven doeleinden en worden bewaard voor de tijd die strikt noodzakelijk is om de gespecificeerde activiteiten uit te voeren, en in ieder geval niet langer dan 1 jaar.

10 – Gegevensbehoud

 1. In overeenstemming met de voorschriften van art. 5.1(c) van de Verordening, zijn de informatiesystemen en computerprogramma’s die door Agricamper worden gebruikt zo geconfigureerd dat het gebruik van persoonlijke en identificerende gegevens tot een minimum wordt beperkt; dergelijke gegevens zullen alleen worden verwerkt voor zover dat nodig is voor het bereiken van de doeleinden die in deze Policy zijn aangegeven.
 2. De gegevens worden bewaard voor de periode die strikt noodzakelijk is om de concreet nagestreefde doeleinden te bereiken en, in ieder geval, het criterium dat wordt gebruikt om de bewaarperiode te bepalen, is gebaseerd op naleving van de toegestane termijnen door de toepasselijke wetten en de principes van minimale verwerking en beperking van de bewaring.
 3. De door de site verzamelde gegevens worden nooit aan derden verstrekt, tenzij dit een legitiem verzoek is van de gerechtelijke autoriteit en alleen in de gevallen die door de wet zijn voorzien.
 4. Gegevens die worden gebruikt voor veiligheidsdoeleinden (blokkering van pogingen om de site te beschadigen) worden bewaard voor de tijd die strikt noodzakelijk is om het eerder aangegeven doel te bereiken.

11 – Betalingen

 1. Agricamper gebruikt betalingsdiensten om betalingen met creditcard, bankoverschrijving of andere middelen uit te voeren. Agricamper verzamelt of verwerft geen gegevens die worden gebruikt voor de betaling.
 2. De betalingsgegevens worden rechtstreeks verzameld en verkregen door de betalingsdienstaanbieder, zoals de creditcardmaatschappij, Paypal, Stripe of soortgelijke. Deze diensten kunnen berichten naar de gebruiker sturen, zoals e-mails of sms-berichten over betalingsmeldingen.
 3. De verzamelde gegevens en het gebruik ervan door derde diensten worden gereguleerd door hun respectieve privacybeleid waarnaar wordt verwezen.

PayPal, Dienstverlener: PayPal, Inc. Doel van de dienst: online betalingen uitvoeren Verzamelde persoonsgegevens: soorten gegevens zoals gespecificeerd door het privacybeleid van de dienst Verwerkingslocatie: zoals gespecificeerd door het privacybeleid van de dienst Privacybeleid (https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/ua/privacy-full)

Stripe, Dienstverlener: Stripe, Inc. Doel van de dienst: online betalingen uitvoeren Verzamelde persoonsgegevens: soorten gegevens zoals gespecificeerd door het privacybeleid van de dienst Verwerkingslocatie: zoals gespecificeerd door het privacybeleid van de dienst Privacybeleid (https://stripe.com/it/privacy)

12 – Nieuwsbrief

 1. Met voorafgaande toestemming van de gebruiker, en via vrijwillige registratie per e-mail, wordt deze opgenomen in een contactlijst waarnaar periodiek e-mails met updates, ook voor promotie- en marketingdoeleinden, afkomstig van deze site worden verzonden.
 2. Een e-mail wordt verzonden naar het opgegeven e-mailadres met daarin een link waarop moet worden geklikt om te bevestigen dat de gebruiker daadwerkelijk de eigenaar van het e-mailadres is.
 3. Persoonsgegevens die mogelijk worden verzameld in de nieuwsbrief:

Naam, achternaam, geboortejaar, taal.

13 – Contactformulieren

 1. De gebruiker kan de contact-/informatieaanvraagformulieren invullen door zijn/haar gegevens in te voeren en toestemming te geven voor het gebruik ervan om te reageren op verzoeken van de aangegeven aard in de kop van het formulier.
 2. Mogelijk verzamelde persoonsgegevens:

Naam, achternaam, e-mail, telefoon.

14 – Rechten van de gebruiker

 1. De gebruiker wordt gegarandeerd dat zijn/haar rechten met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens worden gerespecteerd. In overeenstemming met het GDPR, in relatie tot de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, heeft de gebruiker het recht om aan de Verantwoordelijke te vragen:

• Toegang: de gebruiker kan bevestiging vragen of er al dan niet gegevensverwerking plaatsvindt die hem/haar betreft, naast meer verduidelijkingen over de informatie in deze verklaring;

• Rectificatie: kan verzoeken om correctie of aanvulling van de gegevens die hij/zij heeft verstrekt, indien deze onnauwkeurig of onvolledig zijn;

• Verwijdering: kan verzoeken dat zijn/haar gegevens worden verwijderd, als deze niet langer nodig zijn voor onze doeleinden, in geval van intrekking van de toestemming of bezwaar tegen de verwerking, in geval van onwettige verwerking, of als er een wettelijke verplichting tot verwijdering bestaat of deze betrekking hebben op personen jonger dan veertien jaar;

• Beperking: kan verzoeken dat zijn/haar gegevens alleen worden verwerkt voor bewaardoelen, met uitsluiting van andere verwerkingen, voor de tijd die nodig is om zijn/haar gegevens te corrigeren, in geval van onwettige verwerking waarvoor hij/zij zich verzet tegen verwijdering, als hij/zij zijn/haar rechten moet uitoefenen in de rechtbank en de door de Verantwoordelijke bewaarde gegevens nuttig voor hem/haar kunnen zijn en, ten slotte, in geval van bezwaar tegen de verwerking en er een verificatie aan de gang is over de overweging van de legitieme redenen van de Verantwoordelijke ten opzichte van de zijne/hare;

• Bezwaar: kan op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van zijn/haar gegevens, tenzij er legitieme redenen zijn voor de Verantwoordelijke om door te gaan met de verwerking die zwaarder wegen dan de zijne/hare, bijvoorbeeld voor de uitoefening of eigen verdediging in gerechtelijke procedures;

• Overdraagbaarheid: kan verzoeken om zijn/haar gegevens te ontvangen, of om ze over te dragen aan een andere door hem/haar aangewezen verantwoordelijke, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat;

• Intrekking: kan zijn/haar toestemming voor het gebruik van cookies (Cookiebeleid) op elk moment intrekken, aangezien dit in dit geval de basis van de verwerking vormt. De intrekking van de toestemming tast echter de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking niet aan.

 1. Op elk moment kan de gebruiker verzoeken om zijn/haar rechten uit te oefenen bij Agricamper door contact op te nemen via het volgende e-mailadres.
 2. Bovendien heeft de gebruiker het recht om een klacht in te dienen bij de Italiaanse toezichthoudende autoriteit: “Garante per la Protezione dei Dati Personali” in het geval dat hij/zij van mening is dat zijn/haar rechten zijn geschonden door Agricamper of in het geval dat hij/zij de reactie van Agricamper op zijn/haar verzoeken niet bevredigend vindt.
 3. Beveiliging van verstrekte gegevens
 4. Deze site verwerkt de gegevens van gebruikers op een wettige en correcte manier, met het nemen van de juiste beveiligingsmaatregelen om ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging of ongeautoriseerde vernietiging van gegevens te voorkomen. De verwerking wordt uitgevoerd met behulp van computer- en/of telematicamiddelen, met organisatorische methoden en met logica die strikt gerelateerd is aan de aangegeven doeleinden.
 5. Naast de verantwoordelijke kunnen in sommige gevallen categorieën van personen die betrokken zijn bij de organisatie van de site (administratief, commercieel, marketing, juridisch, systeembeheerders) of externe partijen (zoals leveranciers van technische diensten van derden, postkoeriers, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus) toegang hebben tot de gegevens.
 6. Wijzigingen in dit document
 7. Dit document, dat de privacyverklaring van deze site vormt, is gepubliceerd op het adres: https://www.agricamper-italia.com/nl/privacybeleid/.
 8. Het kan onderhevig zijn aan wijzigingen of updates. Gebruikers worden aangemoedigd om deze pagina regelmatig te raadplegen om altijd op de hoogte te zijn van de laatste wettelijke ontwikkelingen.
 9. Eerdere versies van het document kunnen nog steeds worden geraadpleegd op deze pagina.
 10. Het document is bijgewerkt op 16/02/2023 om te voldoen aan de wettelijke bepalingen, en in het bijzonder in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679.